psono_logo
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepelnosprawnością Intelektualną
Koło w Pruszkowietel. (22) 758 67 82
mail: psouukolowpruszkowie@wp.pl
mail: sekretariat@psoni.pruszkow.pl
KRS: 0000173414

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Warsztatów Terapii Zajęciowej „Ognisko” składa na dziennik podawczy PSONI Koło w Pruszkowie,
ul. 3 Maja 56, 05-800 Pruszków – jednostki prowadzącej Warsztaty, podanie o przyjęcie do WTZ.

1. Kandydat na uczestnika przedkłada:
a) kartę zgłoszenia uczestnictwa do Warsztatu Terapii Zajęciowej „Ognisko” w Pruszkowie
b) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału w warsztatach terapii zajęciowej

2. Kandydat powinien również przedłożyć:
a) posiadaną opinię psychologiczną i dokumentację medyczną,
b) ostatnie świadectwo szkolne.

3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostają wpisani na listę osób oczekujących.